میلی منفرد معاون وزیر علوم

خورنا: «رضا فرجی دانا» وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، «جعفر میلی منفرد» را به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم منصوب کرد. به گزارش ایرنا، «جعفر میلی منفرد» دارای مدرک دکتری مهندسی برق قدرت از دانشگاه پاریس 6 است و هم اکنون به عنوان استاد تمام و عضو هیات علمی گروه قدرت دانشکده مهندسی برق…