میلاد ادیبی

خورنا _ میلاد ادیبی: در استقبال روز پنجشنه ايشان در فرودگاه اهواز همه آمده بودند و سربازان شنبه نيز آماده!آري همه آمده بودند اما جناب اقاي دكتر مقتدايي فرزند عزيز خوزستان مشكل از آماده هاست! سه شنبه دوم تير ماه هزار دويست هشتاد وهفت باغشاه چنان كه از نامش پيداست ستاد نيروهاي…
خورنا-میلاد ادیبی: سالها میگذرد از مرداد 1285 و صدور فرمان مشروطه مظفر الدین شاه تا جدال مشروطه طلبان و مشروعه خواهان! سالها می گذرد از به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روسی تا رساله تنبیه الامه و تنزیه المله آیت الله نایینی ! سالها گذشت و چه در دوران استبداد صغیر و چه در دوران پهلوی اول…