میزان وام اجاره مسکن

خورنا: به نوشته روزنامه ابتکار درطي چند سال گذشته حدود 70 درصد مردم نيازمند خانه، قدرت پس‌انداز کردن را به خاطر اجاره بهاي سنگين از دست داده‌اند.بنظرمي رسد درصورت ادامه حمايت دولت واخذسياست‌هاي جديد براي بازار مسکن از جمله خطوط اعتباري جديد،‌ حمايت‌هاي ويژه دولت،‌ بررسي مطالبات معوقه از سوي بانک‌ها تاثيرات مثبتي در بازار مسکن رخ…