میزان مطالبات مراکز درمانی دزفول از واحدهای بیمه

بیمارستان

رئیس اداره بیمه سلامت دزفول:

خورنا – رئیس اداره بیمه سلامت دزفول گفت: امسال میزان مطالبات مراکز درمانی دزفول از واحدهای بیمه به بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال خواهد…