میزان ذرات معلق در هوای دزفول

ریزگرد

مدیرکل بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول خبر داد:

خورنا – دیرکل بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: شد: می توان با کاهش ۱۰ میکروگرمی غلظت گرد و غبار سالانه ۱۱۰ مورد…