میر حمزه بزرگی معاون فرماندار

12
خورنا : نشست هماهنگی برگزاری همایش اچ آی وی با حضور برخی ادارات و به ریاست امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار برگزار شد. امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت موضوع گفت:برگزاری این همایش در راستای…