میراث فرهنگی ایذه

خورنا: دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی ایذه از کشفیات جدید هیات باستان‌شناسی و کاوشگری ایتالیایی ـ ایرانی خبر داد. فرامرز خوشاب اظهار کرد: یک گروه باستان‌شناسی به سرپرستی هیات ایتالیایی ـ ایرانی از چند روز پیش در روستای کل کندار یا کل چنار در ایذه که همان خاستگاه مرد پارتی است حفاری را شروع کردند و شش عدد ترانشه تحقیقاتی…