میدان بسیج اندیمشک

12

حادثه در میدان بسیج اندیمشک

خورنا : حادثه ناگوار سقوط جوان به یک گودال حدودا ۱۵ متری در میدان بسیج اندیمشک، رخ داد. ر محل احداث پل غیر هم سطح میدان بسیج اندیمشک یک جوان که بعنوان نگهبان مشغول به کار در محل بوده است،…