ميزان توليد محصولات پتروشيمي در چهار ماه نخست امسال