موازنه منفی

خورنا تفکرات مصدق میراث ماندگاری است که توسط ایرانیان به جامعه جهانی به ارث رسیده است کما اینکه تفکرات ملی گرایانه ریشه در اندیشه‌های سیاسی و رفتارها و رویکردهای سیاست خارجی دکتر محمد مصدق که اولین مبتکر سیاست «موازنه منفی» به عنوان رویکردی نوین در جهان سوم و در میان ملل استعمار زده است، داشته و در این راستا…