مواد مخدر رامشیر

خورنا: فرماندار رامشیر : موفقیت در امر مبارزه با مواد مخدر با تعامل و همکاری با مردم میسر است. به گزارش خورنا از رامشیر، فرماندار رامشیر صبح امروز در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت : موفقیت در امر پیشگری و برخورد با توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر…