مهندس میرعابدینی

   خورنل : عملیات اورهال سالیانه واحد شماره ۶ نیروگاه دز طبق برنامه ریزی مدون از روز شنبه ۲۶/۷/۹۳ آغاز شده است. پیش از این کار اورهال واحدهای شماره ۷ و ۵ نیروگاه با موفقیت به پایان رسیده است. این تعمیرات مطابق برنامه زمان بندی شده با توجه به دستورالعمل های بازرسی ، تعمیرات و نگهداری و بررسی…