مهندس «فریدون صالحی فر

خورنا : مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: اندیمشک یکی از پرپتانسیل ترین شهرهای آبی کشور است و مردم این شهر در دوران ساخت سدکرخه بیشترین همکاری را داشتند که این امر برای مردم اندیمشک و همکاران من در شرکت بهره برداری نمرۀ بسیار خوبی است. به گزارش اری ترین؛ مهندس «فریدون صالحی فر» افزود: هنگامی که یک مسابقه فوتبال…