مهمترین دستاورد طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت

12
خورنا:مهندس کاظمی رییس مرکز بهداشت اندیمشک  گفت: مهمترین دستاورد طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت ایجاد پایگاههای سلامت یا مرکز تیم سلامت در حاشیه شهر ها است. مهندس کاظمی  افزود: در گذشته در شهرستان اندیمشک فرمانداری مطالعه ای…