مهمترین برنامه کتابخانه های عمومی

12
خورنا:فریبا لطفی بافنده ˈ روز یکشنبه گفت :با اجرای نرم افزار سامان در کتابخانه های عمومی اندیمشک ، اعضای کتابخانه ها می توانند از منابع موجود در سایر کتابخانه های عمومی کشور استفاده کنند. وی…