مهلت دریافت سبد کالای نوبت اول

خورنا: سبد کالای نوبت اول را برای سایر سرپرستان خانوار اعلام کرد. براساس این اطلاعیه از مشمولان سرپرستان خانوارهای 3و 2 ویک نفره شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از پنج میلیون ریال (پانصد هزار تومان) و کارکنان دولت دارای بیمه های تامین اجتماعی از روز دوازدهم اسفند ماه تا پایان سال جاری به مراکز عرضه کالا مراجعه و نسبت به…