مهرورزان آسمانی هندیجان

خورنا: رئیس حلال احمر هندیجان گفت: پروژه داوطلبی مهرورزان آسمانی در هندیجان اجرا میشود. عاشور قنواتی رئیس جمعیت هلال احمر هندیجان در گفتگو با خبرنگار خورنا در هندیجان اظهار داشت: پروژه داوطلبی مهرورزان آسمانی با همکاری دو نفر از پزشکان داوطلب عضو جمعیت و با همکاری و مساعدت داوطلبان و خیرین و اداره آموزش…