مهدی عساکره

مهدی عساکره عضو شورای شهر خرمشهر :

عضو شورای شهر خرمشهر از ارسال سوالاتی به شهردار این شهر در خصوص وضعیت شهر و عدم دریافت پاسخ قانع کننده شهردار در این باره خبر داد. مهدی عساکره عنوان کرد: طبق مواد قانون شوراها، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی…