مهدی سراج الدین

۱۳۹۴۰۴۲۲۱۴۱۴۴۱۷۱۸۵۶۸۹۶۶۳ (۱)

در نشست هم اندیشی با دوستداران محیط زیست مطرح شد:

خورنا – مهدی سراج الدین در نشست هم اندیشی با دوستداران محیط زیست در محل فرمانداری این شهرستان، اظهار داشت: توجه به محیط زیست…