منطق اهل بیت

خورنا: ” با این که منطقی بهتر از منطق اهل بیت در جهان وجود ندارد ولی در حال حاضر به رغم وجود حدود 20 کانال تلویزیونی در کشور چون مباحث یک جانبه مطرح می شود مخاطبان زیادی را جذب…