منطقه دشت لاله از روستاهای دورافتاده بخش الوار گرمسیری