منجر به فوت، تخلفاتی مانند نقص فنی، سرعت، سبقت، انحراف به چپ، خستگی و خواب آلودگی