مناقصه های شهرداری اندیمشک

خورنا : برخی از مناقصه های شهرداری اندیمشک اعلام گردید و شرکت ها و علاقه مندان شرکت در این مناقصه ها  میتوانند با مراجعه به وب سایت شهرداری اندیمشک از چگونگی همکاری با این نهاد اشنا شوند خلاصه ای از این مناقصه ها به شرح زیر است : آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری اندیمشک در نظر دارد…