مناظره اول

37
خورنا: اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری با موضو “اقتصاد” ، در شبکه اول سیما برگزار شد. در این باره ، نکاتی قابل تأمل است: 1 – آنچه شاهدش بودیم ، اساساً مناظره نبود….