مناطق ویژه کشور

خورنا: دومین نشست مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر انجام می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، دومین نشست مدیران عامل مناطق…