مناطق محروم خوزستان

37
خورنا: شرایط زیست مردم محروم در مناطق کمتر توسعه یافته شمال شرقی استان خوزستان، با طرح‌های محرومیت‌زدایی بنیاد برکت در این مناطق بهبود یافته است. طرح بنیاد برکت برای توانمندسازی و توسعه روستایی این مناطق در…