مناطق محروم خوزستان

خورنا: شرایط زیست مردم محروم در مناطق کمتر توسعه یافته شمال شرقی استان خوزستان، با طرح‌های محرومیت‌زدایی بنیاد برکت در این مناطق بهبود یافته است. طرح بنیاد برکت برای توانمندسازی و توسعه روستایی این مناطق در سال های اخیر به سرعت و جامعیت اجرا شده و نتایج موفقیت آمیزی در پی داشت. تلاش برای بهبود…