مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

خورنا: به منظور رفع مشکلات سازمان منطقه آزاد اروند، طی جلسه فوری هیئت مدیره، همه اختیارات و وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند به حبیب‌رضا هادیان، عضو موظف هیئت مدیره این سازمان تفویض شد. با توجه به جایگاه، شرح وظیفه و ماموریت‌های هیئت مدیره در خصوص اجرای قوانین حاکم بر این سازمان و…