مناسب سازی جامعه برای معلولین

غروب اندیمشک

معاون فرماندار شهرستان اندیمشک:

خورنا – معاون فرماندار شهرستان اندیمشک گفت: ارائه خدمات مناسب به معلولین به عنوان یک نیاز مهم فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. به…