مقالات علی چاروسائی

خورنا_ علی چاروسائی: نیروهای خودجوش هیچوقت خودجوش نبوده و نیستند. با نگاهی به عملکرد این نیروها، به وضوح میتوان متوجه شد اهداف سیاسی در رفتار این گروه ها بیشترین نقش را دارد. پیشترها، نیروهای خودجوش! به کنسرت شجریان…