مقالات صادق زیباکلام

خورنا: صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی درباره نتخابات ریاست جمهوری اخیر می نویسد: حکایت انتخابات در هر نظام دموکراتیکی روشن است. یک در پرسش ساده از مردم که آیا از سیاست های موجود توسط دولت یا مسئولان وقت رضایت دارند یا نه؟ اگر رضایت داشته باشند به دولت یا حزب یا…