معیشت

خورنا با بیان این‌که از سال ۸۴ تاکنون حقوق کارگران ۷۳ درصد از وضع موجود عقب‌مانده است، عنوان‌کرد: ​برای جبران این میزان دستمزد عقب افتاده مجمع عالی نمایندگان کارگران پیشنهاد کرد که مبلغ عقب افتاده را طی ۳ سال به صورت سالیانه یک‌سوم کل مبلغ به کارگران پرداخت شود.   وی افزود: با وجود این‌که دولت یازدهم تلاش زیادی برای مهار…