معصومه صابری

37
خورنا: بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی در نشست کانون شعر حوزه هنری مرکز آبادان برگزار شد. معصومه صابری، مسؤول دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری آبادان، در این باره گفت: با فرارسیدن اول اردیبهشت، روز بزرگداشت سعدی شیرازی، نشست هفتگی…