معرفی

37
خورنا -در روزهای غبار آلود اخیر شهرستان ماهشهر بیمارستان حایه نرگس معرفی میزبان تعداد بسیار بالای بیماران دارای مشکلات تنفسی و قلبی ،کودکان،سالمندان و تصادفات درون و برون شهری از ماهشهر و حومه بوده است. به گزارش روابط عمومی شبکه…