معرفی

خورنا -در روزهای غبار آلود اخیر شهرستان ماهشهر بیمارستان حایه نرگس معرفی میزبان تعداد بسیار بالای بیماران دارای مشکلات تنفسی و قلبی ،کودکان،سالمندان و تصادفات درون و برون شهری از ماهشهر و حومه بوده است. به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بندر ماهشهر:وقوع پدیده گرد و غبار با غلظت بسیار بالا که از روز سه شنبه آسمان بندر ماهشهر…