معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان