معاون پارلمانی

37
خورنا/ ‘عبدالهادی الحسانی’ سه شنبه شب در آیین پایان دوره آموزش رایگان زبان انگلیسی و رایانه در مرکز آموزشی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی خرمشهر افزود: آموختن زبان خارجه، می تواند ارزش های اسلامی را به جهانیان منتقل کند…