معاون پارلمانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت

خورنا: نشست هم اندیشی ˈدزفول در مسیر توسعهˈ روز شنبه با استقبال دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار شد.  معاون پارلمانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این نشست در سالن اجتماعات شیخ مرتضی انصاری گفت:بررسی موضوع توسعه شهرستان دزفول نیاز به برگزاری همایشی مفصل تر و با حضور افراد…