معاون وزیر آموزش و پرورش

خورنا: معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دوران ارائه آمارهای کاذب به سر آمده است گفت: دوران آمارهای کاذب تمام شد. حمیدرضا کفاش در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان که ظهر…