معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان

خورنا: معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از پیگیری ترک های ایجاد شده بر اراضی اطراف سد گتوند خبر داد. هوشنگ حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با تائید به وجود آمدن ترک هایی در اراضی اطراف سد گتوند علیا گفت: ترک هایی در اراضی اطراف مخزن…