معاون قضایی اداره کل دادگستری خوزستان

خورنا: معاون قضایی اداره کل دادگستری خوزستان آقایان پیمان چعباوی و علی ادبی را به ترتیب بعنوان رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسلیمان معرفی نمود. به گزارش خبرنگار خورنا از مسجد سلیمان، وی که در آیین تودیع و معارفه رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب جدید و قدیم  این شهرستان…