معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت کشور

جندی شاپور

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت کشور بیان کرد

خورنا محمدرضا داودآبادی فراهانی عصر امروز در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز با بیان اینکه دانشجویان باید بیاموزند در…