معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت کشور

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت کشور بیان کرد

خورنا محمدرضا داودآبادی فراهانی عصر امروز در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز با بیان اینکه دانشجویان باید بیاموزند در مناظره و بحث های خود از اتهام زنی بپرهیز کنند، عنوان کرد: ممکن است هر فرد و با هر سلیقه سیاسی در اندیشه های خود اشتباه کند به همین دلیل نباید برخوردهای بدی با وی…