معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان