معاون شهردار اهواز

37
خورنا: معاون شهردار اهواز در رابطه با انتشار اسنادی در بعضی از سایت‌های خبری گفت: این اسناد به صورت کتابچه آماده کرده‌ایم و هیچ چیز پنهانی وجود ندارد این افراد مطلب جدیدی را کشف نکرده‌اند بلکه هدف آن‌ها به…