معاون راه روستایی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان

خورنا: معاون راه روستایی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: 788.5کیلومتر پروژه احداث و بهسازی راه روستایی در این استان اجرا می شود. ˈاتابک زراسوندˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: 600کیلومتر از این راه ها مربوط به سال های گذشته است که به دلیل تامین نشدن اعتبار روی زمین مانده بود…