معاون دریایی بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

37
خورنا: معاون دریایی بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: معاون دریایی بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر انبارهای مسقف کالاهای خطرناک و عمومی روز پنج شنبه در بندرخرمشهر برگزار شد. ابوطالب گرایلو اظهار…