معاون برنامه سل سازمان ملل متحد

خورنا: آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل، با حضور دکتر مورالی، معاون برنامه سل سازمان ملل متحد در اهواز افتتاح شد. دکتر سیدمحمد علوی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این مراسم اظهار کرد: استان خوزستان با جمعیتی…