معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان

خورنا: معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان سطح رفاه اجتماعي در برخي مناطق استان را بسيار پايين ذکر کرد و از همكاري نامناسب بانك ها در پرداخت تسهيلات از طریق منابع داخلي و صندوق توسعه ملي نیز انتقاد کرد. به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی عصر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تصریح کرد: برای پنجمين بار است…
خورنا: معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان با بیان اینکه استان خوزستان باید در تمامی بخش ها به خودکفایی برسد گفت: با تدوین برنامه توسعه اقتصادی استان با رویکرد راهبردی خوزستان به تمامی اهداف خود در بخش های اقتصادی می رسد. ˈامید حاجتیˈ روزیکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اقتصادی در مرکز امور اقتصادی و سرمایه گذاری استان خوزستان افزود:…