معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی خوزستان

گردشگری

معاون سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی خوزستان خبر داد

خورنا – معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی خوزستان گفت: مذاکرات لازم با برخی از شرکت‌ها انجام شده که امیدواریم شاهد ایجاد و بهره…