معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري اهواز

خورنا: معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري اهواز گفت: در سال 62 در قالب قانون بودجه، شهرداري‌ها خودكفا هستند و قرار شده كه تا 6 ماه ديگر دولت لايحه آن را به مجلس ارائه دهد و درآمدهاي پايدار شهري تعريف كنند و از سال 62 هنوز اين 6 ماه نرسيده است.