معاون اول رئیس جمهور ماهشهر

خورنا: نعمت الله قنواتی گفت: سد تنظیمی خور ماهشهر روز سه شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح میشود. عضو شورای شهر ماهشهر در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: سد تنظیمی خور ماهشهر که یکی از خدمات ماندگار شهرداری و شورای شهر ماهشهر میباشد، روز سه شنبه ساعت 9 صبح…