معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد خوزستان

استاندارد

معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد خوزستان

خورنا  فرزانه خوشنام امروز  اهواز اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال پروانه تأیید صلاحیت ۴۴ مسئول کنترل کیفیت از سوی این اداره کل…